LÖG STARFSMANNAFÉLAGS MOSFELLSBÆJAR

Lög félagsins

Samþykkt á aðalfundi STAMOS 3.desember 2019

1. grein

Félagið heitir Starfsmannafélag Mosfellsbæjar, STAMOS

2. grein

Félagið er stéttarfélag og tilgangur þess er:

 • að fara með fyrirsvar um kjarasamninga og aðrar ákaðranir fyrir hönd félagsmanna samkvæmt lögum og reglugerð um kjarasamninga sveitarfélaga
 • að gæta hagsmuna félagsmanna í öllu því sem varðar laun, önnur kjör og starfsréttindi hvers konar.
 • að vinna að samstöðu félagsmanna
 • að stuðla að auknu samstarfi opinberra starfsmanna og samvinnu samtaka launafólks.

3. grein

Í félaginu eru allir starfsmenn Mosfellsbæjar og stofnana hans sem þess óska. Starfsmönnum sem vinna að opinberum bæjarmálum en taka laun sín úr öðrum sjóðum en bæjarsjóði eða bæjarstofnana geta gerst félagar gegn greiðslu venjulegs félagsgjalds.

4. grein

Hver sá félagi, er segir upp starfi og gengur úr þjónustu bæjarfélagsins eða stofnana þess, missir öll félagsréttindi frá sama tíma. Félagar geta óskað þess að stjórn félagsins hafi afskipti af ráðningarkjörum, starfskjörum, eftirlaunum, brottvikningu og öðru því sem máli skiptir í samræmi við tilgang félagsins. Félagsmaður sem lætur af starfi á aldursmörkum eða vegna veikinda og hefur unnið sér rétt til eftirlauna eða örorku heldur öllum félagsréttindum en skal vera gjaldfrjáls.

5. grein

Félagsmönnum er skylt að gefa stjórn félagsins allar nauðsynlegar upplýsingar í samræmi við tilgang félagsins.

6. grein

Stjórn félagsins skipa fimm menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, fjármálaritari. Formaður skal kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Formaður skal kosinn til eins árs en aðrir stjórnarmenn til tveggja ára þó þannig að í fyrsta skipti skulu tveir meðstjórnendur ganga úr stjórn eftir eitt ár eftir hlutkesti. Í varastjórn skulu kosnir þrír menn til eins árs í senn. Endurskoðendur skulu vera tveir og einn til vara.

7. grein

Formaður er aðalforsvarsmaður félagsins. Hann kallar stjórn og varastjórn og stjórnar fundum, auglýsir félagsfundi og skipar fundarstjóra. Ritari heldur gerðabók og færir í hana ágrip af því sem gerist á stjórnar- og félagsfundum. Gjaldkeri varðveitir alla fjármuni félagsins. Allt handbært fé skal geymt í banka eða á annan hátt sem stjórn ákveður. Gjaldkeri greiðir alla reikninga, eftir að formaður hefur áritað þá, og leggur fram endurskoðaða ársreikninga á aðalfundi.

8. grein

Heimilt er stjórninni að leita skriflegrar atkvæðagreiðslu allra félagsmanna um þau mál sem þykja mikilsvarðandi fyrir félagið. Á undan slíkri atkvæðagreiðslu skal halda almennan félagsfund og málið skýrt fyrir félagsmönnum.

9. grein

Boða skal til félagsfundar svo oft sem stjórnin telur þörf á. Þá getur 1/3 félagsmanna skriflega krafist þess að almennur félagsfundur verði haldinn og skulu þeir tilgreina fundarefni. Er þá formanni skylt að boða til fundar innan 7 daga frá því honum barst krafan.

10 grein

Aðalfund félagsins skal boða með minnst sjö daga fyrirvara með auglýsingum á hverjum vinnustað, á heimasíðu félagsins og með rafrænum fjölpósti til félagsmanna. Allir almennir fundir aðrir en aðalfundir skulu boðaðir með minnst 3 daga fyrirvara á sama hátt og aðalfund. Aðalfundur jafnt og almennir félagsfundir eru lögmætir sé til þeirra boðað samkvæmt fyrirmælum þessarar greinar. Takist ekki að ljúka fundarstörfum á einum fundi skal boða til framhaldsfundar svo fljótt sem kostur er á.

11 grein

Aðalfundur er æðsta vald félagsins. Skal hann haldinn fyrir 1. maí ár hvert.

Sérstök verkefni aðalfundar eru:

 1. Formaður flytur skýrslu um félagsstarfið á liðnu starfsári.
 2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins.
 3. Tillögur til lagabreytinga, enda hafa þær borist stjórninni fyrir lok febrúarmánaðar.
 4. Tekin ákvörðun um árgjöld félagsmanna.
 5. Kosning stjórnar samkvæmt 6. grein
 6. Kosning endurskoðenda.
 7. Kosning fulltrúa á þing BSRB.
 8. Önnur mál sem fram koma á fundinum.

12. grein

Fundum skal stjórnað samkvæmt almennum fundarsköpum. Við afgreiðslu almennra mála nægir einfaldur meirihluti. Við breytingar á lögum og reglum félagsins, en þær má aðeins gera á aðalfundi, þarf ¾ greiddra atkvæða fundarmanna til þess að lögmætar séu. Ef fleiri en einn fá sama atkvæðamagn við kosningu skal hlutkesti ráða úrslitum.

13. grein

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Til að standa straum af kostnaði við starfsemi félagsins greiða félagsmenn árgjald til þess samkvæmt ákvörðun aðalfundar og skal miðast við hundraðshluta heildarlauna.. Félagsmönnum ber að greiða sérstakt árgjald til BSRB samkvæmt ákvörðun bandalagsins.

14. grein

Félagið má ekki leysa upp nema með samþykki ¾ hluta aðalfundar félagsins enda hafi þess verið getið í fundarboði að fyrir lægi tillaga um félagsslit.

 

Skrifstofa STAMOS
er í sumarleyfi

frá 15. júlí – 8. ágúst, vegna sumarleyfis starfsmanns.

Opnum aftur mánudaginn 12. ágúst.

Við bendum félagsmönnum á að umsóknir um styrki hjá Stamos,
verða teknar fyrir á næsta stjórnarfundi 21. ágúst.